دوره و شماره: دوره 3، شماره 7، دی 1377 
پایان فلسفه و وظیفه تفکر

صفحه 66-81

مارتین هیدگر؛ محمدرضا اسدی