دوره و شماره: دوره 3، 10-11 - شماره پیاپی 10، دی 1377 
زیست نامه

صفحه 2-13

محمدرضا مظفر؛ حسین روحانی نژاد