دوره و شماره: دوره 5، 15-16 - شماره پیاپی 15، دی 1379 
فقه و عقل

صفحه 30-41

ابوالقاسم علیدوست


فقه و عرف

صفحه 42-58

سیدمحمد واسعی


فقه و قانون نگاری

صفحه 100-114

احمد حاجی ده آبادی


فقه و اخلاق

صفحه 115-126

عنایت الله شریفی


گستره حکم حکومتی

صفحه 127-144

اسماعیل نعمت اللهی