دوره و شماره: دوره 5، شماره 18، دی 1379 
روزنی به روشنایی

صفحه 42-58

محمدباقر سعیدی روشن


اسلام و تکثر قرائت ها

صفحه 84-103

محمد حسن قدردان قراملکی