دوره و شماره: دوره 10، شماره 37، دی 1384 
پلورالیسم دینی و اسلام

صفحه 39-54

جان هیک؛ محمد محمدرضایی


ضرورت وحدت نفس فاعل شناسا در فلسفه نقادی کانت

صفحه 203-216

حسین کلباسی اشتری؛ سیدحسین عظیمی دخت شورکی