دوره و شماره: دوره 10، شماره 35، دی 1384 
هویت فلسفه اسلامی

صفحه 97-116

عبدالحسین خسروپناه


حکمت و حکیم در عهد قدیم

صفحه 127-144

عبدالرحیم سلیمانی اردستانی