دوره و شماره: دوره 17، شماره 64، مرداد 1391 
بیان پذیری ذات خدا در اندیشه بن عربی

صفحه 103-120

مسعود حاجی ربیع،؛ محمد فنایی اشکوری