دوره و شماره: دوره 17، شماره 66، بهمن 1391 
فرجام نفس از نظرگاه سهروردی

صفحه 31-52

مجید صادقی حسن آبادی؛ منصوره السادات وداد