دوره و شماره: دوره 19، شماره 72، مرداد 1393 
تعطیل در عرفان اسلامی

صفحه 61-96

محمد مهدی گرجیان؛ عمار فوزی