دوره و شماره: دوره 22، شماره 84 - شماره پیاپی 1، تابستان 1396، صفحه 1-225 
4. نقد و بررسی آرای کلیفورد در باب مرجعیت

صفحه 73-106

نجم السادات الحسینی؛ قاسم پورحسن