دوره و شماره: دوره 11، 39-40 - شماره پیاپی 39، دی 1385 
فلسفه دین

صفحه 47-66

ابوالفضل ساجدی


فلسفه فلسفه اسلامی

صفحه 173-196

عبدالحسین خسرو پناه


فلسفه تفسیر

صفحه 249-257

حمید خدابخشیان


فلسفه پزشکی

صفحه 333-355

احمدرضا همتی مقدم