دوره و شماره: دوره 11، شماره 42، دی 1385 
نقش عصبیت در تاریخ از دیدگاه ابن خلدون

صفحه 141-154

مهدی فراهانی منفرد؛ سیمین قربان پور دشتکی