دوره و شماره: دوره 11، شماره 41، دی 1385 
اثبات خدا در قرآن کریم

صفحه 59-78

محمدحسن قدردان قراملکی


دلالت معجزات بر اثبات وجود خدا

صفحه 79-94

عبدالحسین خسروپناه