دوره و شماره: دوره 21، شماره 81، پاییز 1395، صفحه 1-246 
7. براهین تغییرناپذیری خداوند در الهیات اسلامی

صفحه 185-214

سعید متقی‌فر؛ حسن محمدی‌احمدآبادی