موضوعات = فلسفه دین/ کلام جدید
تحلیلی از برداشت‌های عرفانی مخالف ظاهر قرآن با تأکید بر نظر ابن‌عربی ذیل آیات 6و7 بقره

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 تیر 1402

محمد علی اسدی‌نسب


بررسی تأثیر فراطبیعی افعال انسان بر عالم تکوین

دوره 28، شماره 110، بهمن 1402، صفحه 147-165

علی قدردان قراملکی


تکانه‌هایی در میراث خداناباوری؛ نقدی بر رویکرد الحادی آنتونی فلو

دوره 28، شماره 109، آبان 1402، صفحه 5-26

انسیه همتی؛ قاسم پورحسن؛ محمد صافحیان


تطوّر قاعده بسیط الحقیقة در فلسفه اسلامی و دستاوردها و نتایج آن

دوره 28، شماره 109، آبان 1402، صفحه 49-70

سیدضیاءالدین علیانسب؛ ابراهیم پورعلی


تبیین دیدگاه صدرا در مسئله ابدان دنیوی و اخروی و همسویی آن با نصوص دینی

دوره 28، شماره 108، تیر 1402، صفحه 93-112

محمد رضا کریمی والا؛ روح الله نصیری اطهر