دوره و شماره: دوره 27، شماره 106، بهمن 1401، صفحه 5-191 (زمستان 1401) 
اثبات جنسیت‌پذیری نفس بر اساس مبانی حکمت صدرایی

صفحه 5-24

محمد کاظم علمی سولا؛ سید مرتضی حسینی شاهرودی؛ اکرم ساقی