دوره و شماره: دوره 27، شماره 105، آبان 1401، صفحه 5-200