دوره و شماره: دوره 23، شماره 89، پاییز 1397، صفحه 1-230 
6. مستضعفان و مسئله نجات

صفحه 129-121

ابوالفضل ساجدی؛ حامد ساجدی