دوره و شماره: دوره 23، شماره 87، بهار 1397، صفحه 1-272 
4. تحدی قرآن: نقد و بررسی

صفحه 80-109

سید مهدی موسوی؛ سیدعلی اکبر ربیع نتاج


5. نظام‌سازی قرآن‌بنیان؛ چیستی، چرایی و چگونگی

صفحه 111-137

حسین بابایی مجرد؛ محمد عبدالحسین زاده


8. رؤیا و معرفت

صفحه 198-220

نادر شکراللهی