دوره و شماره: دوره 22، شماره 83، خرداد 1396، صفحه 1-222 (.) 
بررسی و نقد نظریه زبان رؤیایی قرآن

صفحه 167-190

جواد محمدی؛ کرم سیاوشی؛ ابراهیم ابراهیمی