دوره و شماره: دوره 22، شماره 86، بهمن 1396، صفحه 1-247 
تأملی در ازلیت فعل الهی

صفحه 31-50

محمد حسن قدردان قراملکی