دوره و شماره: دوره 23، شماره 87، اردیبهشت 1397، صفحه 1-272 
تحدی قرآن: نقد و بررسی

صفحه 80-109

سید مهدی موسوی؛ سیدعلی اکبر ربیع نتاج


نظام‌سازی قرآن‌بنیان؛ چیستی، چرایی و چگونگی

صفحه 111-137

حسین بابایی مجرد؛ محمد عبدالحسین زاده