دوره و شماره: دوره 26، شماره 100، مرداد 1400، صفحه 5-240 
نقد مبانی وحی‌شناسی سروش

صفحه 15-44

عبدالحسین خسروپناه؛ محمد قمی