دوره و شماره: دوره 26، شماره 102، بهمن 1400، صفحه 5-208 
بررسی و نقد دیدگاه آلوین پلانتینگا در مورد ماهیت، ذات الهی و امکان شناخت آن

صفحه 31-54

عین الله خادمی (نویسنده مسئول)؛ امیرحسین منصوری نوری؛ مریم محمدی نوری؛ مسعود زین العابدین