دوره و شماره: دوره 26، شماره 101، آبان 1400، صفحه 5-198 (فصلنامه علمی در حوزه فلسفه دین و کلام جدید‏ سال بیست‌وششم/ پاییز 1400)