دوره و شماره: دوره 25، شماره 96، مرداد 1399، صفحه 5-296 (فصلنامه علمی در حوزة فلسفه دین و کلام جدید‏ شماره 96/ سال بیست‌وپنجم/ تابستان 1399)